Megosztás

Kapcsolat

Cégnév: Felatex Bt.
Székhely: 3535 MISKOLC
Előhegy u. 118/2 (nem üzlet)
Adószám: 20998767-2-05

Személyes átvétel: 3535 Miskolc
Ady E. u.9. (telefonos egyeztetés)

Tel: +36 20 9 216 579
E-mail: iroda@luxusagynemu.hu

Facebook

Kiemelt termékek

Bella 3 részes pamut szatén …

Bella 3 részes pamut szatén ágyneműhuzat garnitúra-Krém/mentol színű Akciós ár:
24 990 Ft helyett
9 990 Ft

Anna 3 részes pamut szatén …

Anna 3 részes pamut szatén ágyneműhuzat garnitúra-Krém/bézs színű Akciós ár:
24 990 Ft helyett
9 990 Ft

Gyakori kérdések

Mennyi idő alatt érkezik meg a megrendelt ágynemű garnitúra

A Luxus Ágynemű.hu webáruház termék palettáján található termékek minegyike raktáron van. Tehát nem kell aggódnia, ha a megrendelni kívánt darabot esetleg egy fontos alkalomra szánja ajándékba. A szállítási idő a megrendeléstől számított maximum 3 nap, de ha kéri, akkor akár másnapra is ki tudjuk szállítani.

Nyereményjáték szabályzat

„Nyerj 15 000 Ft-os vásárlási utalványt a Luxuságynemű.hu jóvoltából!” Nyereményjáték szabályzat

1. A Játék neve, szervezője

Jelen szabályzat a Felatex Bt. (3535 Miskolc, Előhegy u. 118/2. adószám: 20998767-2-05) által szervezett (későbbiekben: Szervező) „Nyerj 15 000 Ft-os vásárlási utalványt a Luxuságynemű.hu jóvoltából!” nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozik az alábbi meghatározott feltételekkel.

2. A Játék leírása és a Nyereményjátékban részt vevő személyek

Játék időtartama: a nyereményjáték 2017. április 14. napjától 2017. április 21. 12:00-ig tart.

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen

szabályzatban meghatározottaknak teljes mértékben megfelel, és magyarországi állandó lakhellyelbír.

A részvétel feltétele, hogy a résztvevő elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájáruljon a személyes

adatainak a kezeléséhez. A jelen szabályzatot a résztvevő által a játékban való részvétellel elfogadottnak kell tekinteni.

A Játékban nem vehetnek részt:

- Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói;

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és szervezetek tulajdonosai,

vezető tisztségviselői, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

3. A Játék leírása, menete, részvételi feltételek

A Játékban részt vehet minden 2. pont szerinti személy (a továbbiakban Játékos), aki a játék időtartama alatt a játék felhívást tartalmazó Facebook poszt alatt kommentelnek. A Játékban való részvétel a hivatalos részvételi és játékszabályok automatikus elfogadását jelenti. A Játékos felel az általa felvitt adatok helyességéért és pontosságáért. Egy játékos egy alkalommal vehet részt a nyereményjátékban – amennyiben teljesíti a részvételi feltételeket.

A Nyeremények, ajándékok más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatók.

4. Nyertesek, nyeremények

4.1. Főnyeremény

A főnyeremény 1 db 15 000 Ft-os vásárlási utalvány, amely a luxusagynemu.hu internetes webáruházban vásárolható le bármilyen termékre.

A vásárlási utalvány érvényességi ideje: 2017. június 30.

A főnyeremény sorsolás időpontja, helye: 2017. április 21. 14 óra, a Felatex Bt. részéről a nem nyilvános sorsolást a Felatex Bt. egy alkalmazottja végzi el random szám generátor segítségével.

Egy nyertes és két pótnyertes sorsolására kerül sor.

A nyertes nevét a Szervező a Luxuságynemű.hu Facebook oldalán közli.

A nyereményt 2017. június 30-ig lehet beváltani a luxusagynemu.hu webáruházban. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

4.1.1. A főnyeremény nyertesének az értesítése

A Felatex Bt. egy alkalommal értesíti a nyertest a Luxuságynemű.hu Facebook oldalán a sorsolást követő 1. munkanapon.

Amennyiben a Nyertestől az értesítéstől számított 5 napon belül visszajelzés nem érkezik, úgy a főnyeremény a pótnyertesre száll.

A Felatex Bt. elektronikus úton juttatja el a nyereményutalványt a Nyertes részére.

5. Adatkezelés

A Játékos a Regisztráció véglegesítésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:

I. személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, egyéb marketinges anyagok küldése céljából felhasználhassa, azokat kezelje, feldolgozza;

II. nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza;

III. a nyeremények átadásáról esetlegesen készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

IV. a Szervező a Játékos számára rendszeresen hírlevelet küldjön a Játékos által megadott e-mail címre.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló, többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a Játékszabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatkezelők, adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, továbbításra - ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adatokat a Szervező a cél eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb 8 évig, vagy az adattulajdonos törlési kérelmének elintézéséig kezeli. Az adatkezelésre jogosult a jelen szabályzatban megjelölt Szervező. Szervező részéről az erre kijelölt munkavállalóik, valamint mindenkori ügyvezetőik és felsővezetőik is jogosultak az adatkezelésre, az adatok megismerésére. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását írásban, a Szervező címére küldött levélben, illetve a Regisztráció során kapott e-mailben szereplő e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Az adatkezelés során a Szervező és a lebonyolításban részt vevő egyéb jogi személyek minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesznek és rendelkeznek minden olyan eljárási szabállyal, amely alapján a résztvevő adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. A résztvevők által megadott adatokat a Szervező titokként kezeli, azt kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célból használja fel, és maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, így az adatokat harmadik személynek nem továbbítja, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza.

Résztvevő jogosult a Szervezőtől tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Amennyiben Résztvevő a Nyereményjáték időtartamának lejártát megelőzően kéri adatainak törlését, úgy elveszíti jogosultságát az abban való részvételre.

6. A játékosok jogai, jogorvoslati lehetőségei a személyes adatok kezelése körében

A játékos kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését, amennyiben az adatkezelés jogellenes, hiányos, vagy téves és ezen állapot nem orvosolható, vagy amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés határideje lejárt, illetve amennyiben azt a továbbiakban nem kívánja.

A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 30 napos határidőt elmulasztja, a Játékos - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi jogainak megsértése esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A tájékoztatási, helyesbítési, törlési igényt postai úton, a Szervezők székhelyére kell eljuttatni, emailben pedig a iroda@luxusagynemu.hu e-mail címre. A Szervező haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre.

7. Felelősség kizárása

A regisztráció hiányosságáért (e-mail cím elírása stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, a résztvevőt terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából, illetve a nyeremény átvételének elmulasztásából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevő a Nyereményjátékban történő részvétellel kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. Résztvevő vállalja továbbá, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit megtartja.

Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről az iroda@luxusagynemu.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel, hogy Nyerj 15 000 Ft-os vásárlási utalványt a Luxuságynemű.hu jóvoltából!”-nyereményjáték”.

A szervező kizárja felelősségét a más nevében történő Játékban részvétellel, a nyeremény átadása során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatban.

8. További információ

A szervező fenntartja a jogot jelen szabályzat bármely pontjának vagy egészének megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő okok megkövetelik a játékosok előzetes értesítése nélkül.